Adatvédelmi nyilatkozat


Kérjük figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót!

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Jelen adatkezelési nyilatkozat összhangban van a hatályos jogszabályokkal, különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakkal:

·                 1992. évi LXVI. törvény - a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról;

·                 továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet;

·                 1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM törvény);

·                 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (a továbbiakban Be.);

·                 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

·                 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

·                 2011. CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A Frigonetti Pékség Kft., mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak

A Frigonetti Pékség Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor megváltoztathassa. A változásokról megfelelő időben értesíti a felhasználókat.

Amennyiben Önnek olyan kérdése van, melyre a jelen közleményben nem talál választ vagy az nem egyértelmű, kérjük írjon nekünk, hogy kollégáink megválaszolják kérdését.

A  Frigonetti Pékség Kft. tiszteletben tartja a felhasználók és partnerei személyes adatainak védelmét és kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Frigonetti Pékség Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és minden olyan - biztonsági, technikai és szervezési - intézkedést, mely garantálja az adatok biztonságát.

A Frigonetti Pékség Kft . jelen nyilatkozatban ismerteti az adatkezelési elveit, megfogalmazza azokat a követelményeket, melyeket saját magával szemben, megfogalmazott és betart.

DEFINÍCIÓK:

érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;

harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

1. Alapelvek az adat kezelése során

Személyes adat akkor kezelhető, ha

·                 ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

·                 azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (kötelező adatkezelés).

Személyes adat akkor is kezelhető, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló adatkezelést céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában

·                 a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

·                 az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak, továbbá az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek kell lennie.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, és csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő az érintett hozzájárulásával és az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Az adatkezelő, illetve tevékenységi körében az adatfeldolgozó köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő vagy adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha

a.) ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy

b.) az adatkezelésnek az előzőekben előírt feltételei teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

2. személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Frigonetti Pékség Kft . adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük felhasználóinkat.

Felhívjuk a Frigonetti Pékség Kft. részére adatot közlők (felhasználók) figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az adatkezelés célja: a felhasználó az oldalon történő regisztrációval, valamint a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárul, hogy a Frigonetti Pékség Kft.

·                 a megrendelt szolgáltatások teljesítése (értékesítés web áruházon keresztül),

·                 hírlevélen keresztül történő értesítés és tájékoztatás

·                 direkt marketing (hírlevél, e-mail értesítés akciókról)

·                 közvetlen üzletszerzés

·                 piackutatás

·                 nyereményjátékban való részvétel

céljából személyes adatait rögzítse, nyilvántartsa és felhasználhassa.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása a 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A kezelt adatok köre:

·                 név

·                 lakcím

·                 e-mail cím

Kérjük jelezze, amennyiben az adatkezeléshez nem járul hozzá. Amennyiben az adatkezeléssel szemben nem tiltakozik, úgy tekintjük, hogy adatai kezeléséhez hozzájárul.

A személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi módokon lehet kezdeményezni:

·                 postai úton a 2900 Komárom Huszár út 2. címen,

·                 e-mail útján az info@frigonetti.hu címen,

·                 a kiküldött hírlevél láblécében található "kattintson ide a leiratkozáshoz" linkre kattintva

Az adatkezelés nyilvántartási száma: "40203"

Jelen tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Frigonetti Pékség Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

3. ADATOK KÖZVETETT GYŰJTÉSE (COOKIE-K, WEB BEACON-OK, NAPLÓFÁJLOK):

A Frigonetti Pékség Kft. a honlap felkeresésével kapcsolatosan információkat gyűjthet Önről anélkül, hogy közvetlenül megadna ilyen adatokat. Ilyen azonosításra alkalmatlan adatok különböző technológiák, úgy mint cookie-k, web beaconok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

- Cookie-k: A cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket egy weboldal küld az Ön számítógépe merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak. A cookie önmagában nem tartalmaz vagy továbbít személyes adatot. Az így nyert egyes felhasználói adatokat a GSK nem hozza nyilvánosságra. Az egyik legfontosabb céljuk az, hogy gyorsabbá tegyék a böngészést. Ha például testre szab egy webhelyet, vagy annak lapjain tallóz, a cookie a következő látogatásig megőrzi a webhely számára az adott felhasználóra jellemző információt. Ez egyszerűsíti a megfelelő tartalom célba juttatását, megkönnyíti a böngészést stb. Amikor legközelebb visszatér a webhelyre, a korábban megadott információ visszakereshető, így egyszerűen igénybe veheti a korábban testreszabott beállításokat. Meghatározhatja azt is, hogy elfogadja vagy visszautasítja-e a cookie-kat. A webböngészők többsége alapértelmezés szerint fogadja a cookie-kat, de beállíthatja böngészőjét a cookie-k visszautasítására is. Ha úgy dönt, hogy visszautasítja a cookie-kat, nem használhatja ki teljes mértékben az interaktív szolgáltatásokat, sem ezen, sem más webhelyen.

- Web beacon-ok (más néven GIF file, pixel vagy Internet tag): Ezeket az adatokat a Family Frost Kft. a Honlapon tett látogatása nyomon követésére használhatja fel felhasználóink online mozgásával kapcsolatos általános információ szerzés céljából. Az így nyert egyes felhasználói adatokat a Frigonetti Pékség Kft. nem hozza nyilvánosságra.

- Naplófájlok: Az Ön internet-böngészője automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a Frigonetti Pékség Kft. Honlap felé, mint például az Ön IP címe. Az így nyert egyes felhasználói adatokat a Frigonetti Pékség Kft . nem hozza nyilvánosságra.

A Frigonetti Pékség Kft. honlapján ún. webjelzők (cooki, web beacons stb.) nem kerülnek használatra.

4. Az adatkezelő adatai és elérhetősége

Név: Frigonetti Pékség Kft
Pék Gábor, Győr

A Frigonetti Pékség Kft. számítástechnikai rendszere és adatmegőrzési helye a székhelyén, találhatók meg.

A Frigonetti Pékség Kft. védi az adatokat, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válással szemben.

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél (Frigonetti Pékség Kft., továbbiakban: adatkezelő)

·                 tájékoztatását személyes adatai kezeléséről

·                 személyes adatainak helyesbítését, valamint

·                 személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását

az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az érintett kérelmére a Frigonetti Pékség Kft. tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha

·                 kezelése jogellenes

·                 az érintett - a 14. § c) pontjában foglaltak szerint - kéri

·                 az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki

·                 az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt

·                 azt a bíróság vagy a Hatóság (NAIH) elrendelte

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

·                 ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

·                 ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

·                 törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Ha az érintett az adatkezelőnek a döntésével nem ért egyet, illetve ha az adatkezelő a határidőt elmulasztja, az érintett - a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, vagy a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel vagy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Elérhetőség:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
http://www.naih.hu

 

Adatvédelmi nyilatkozat | Impresszum